Blog Image

Ceciderunt Moenia

- Fallna Väggar - Raserade Murar -


~* Etablerad *~
- 26 September 2013 -


- Varmt Välkommen hit &

Mycket Nöje :)

Lite filosoferande kring livet vs kroppen vs jaget vs livsenergin

LisaEir-Reflexioner Posted on Sun, February 17, 2019 11:45:14

Sitter och filosoferar en smula över livet, slutet på livet som vi känner det och dess
vändningar. Man kan aldrig ta något för givet för inget är
någonsin konstant.
Det är en av universums lagar om ordning i
kaoset.
Vad långt mitt liv har varit sett till upplevelser. Många
upplever inte ens en bråkdel under sin livstid.
Vad kort mitt liv
varit hittills sett till år. Våra år är inte mycket tid om man ser
till det stora hela. Jag tror på reinkarnation. Ett ändligt antal liv att leva innan energin som är liv är fullärd.

Den, livsenergin, har sin existens utom människans tideräkning och dock som
en paradox existerar den i en människokropp under så många olika
människors tid i det kroppsliga livet.

Egentligen känner jag
väldigt lite ägande till denna min kropp som jag blivit tilldelad i
detta livet, säger det som är mitt jag, själen/livsenergin. Kroppen och sinnet jag fick när jag
återföddes denna gången har gett mig tillfälle att studera och
lära och att obehindrat kunna röra mig runt bland andra liv här på Jorden.
När jag känner och ser hur många andra människor verkar tänka och agera kan jag ibland ha svårt att förstå varför inte alla har åtminstone viss
insikt och förståelse för denna extremt kraftfulla energi som skapar rörelse och tanke åt kroppen.
Den är en helt annan energiform än den vi använder i våra elektriska prylar. Livets energi är en kosmisk energi, det är den energi som får planeter att snurra och solar att lysa.
Kroppen, kärlet, kommer oavsett vad man gör att förr eller senare förmultna och försvinna helt som allt annat förgängligt men energin är oförgänglig.

Vare sig det är vår hushållsenergi eller den kosmiska energin så kan den
inte förgöras eller ökas. Energin är konstant även om man kan variera
spänningarna i energimängden som går ut så är den faktiska
energin alltid i en konstant.
Även livsenergin fortsätter att vara konstant också sedan den fysiska kroppen är borta och blivit del av sin planet igen.

Jag kan tycka det som
lite underligt att inte alla människor känner sin livsenergi.

många tar den för givet men egentligen är den deras motor i detta
livet och kommande. Vad allt levande har i detta livet finns bara i
detta nuet, därför är det viktigt att man tar hand om vad man har.

Missköter man sin livsenergis “fordon”
så att det skadas allvarligt eller dör för tidigt pga av vanskötsel så vet man inte var man hamnar nästa gång.
Det enda
säkra är att varje “hållplats” är helt olikt de föregående liven.
Olika av ett enda skäl, att våra högre jag, livsenergin
alltid strävar efter att bli en helhet. Det kan den endast bli genom
att gå igenom reinkarnationer som täcker alla livets aspekter, rik,
fattig, handikappad, älskad, utstött, vit, färgad, urinnevånare
osv osv tills samtliga tillgängliga aspekter av vad vi kallar
människoliv har täckts in.

Först då är livsenergin, själen om man så vill, fullärd
och slipper reinkarnera igen. Då har livsenergin så pass mycket kunskap att den är redo att
hjälpa de som fortfarande är i “kunskapsomloppsbana”
genom återfödslar.
Det skulle inte alls förvåna mig om livsenergierna inte bara
reinkarnerar i olika liv här på Jorden utan även på andra planeter med
liv.

Informationen kommer från min livsenergis
samlade kunskaper.

Älskade människa, förstå att du är mer än
vad du ser och känner just nu. Du och allt annat liv på denna planeten, vår Jord, är en evighet utan början och
utan slut, du är ren energi. Och du och allt levande i universum är summan av oändligt gammalt stjärnstoft. Du är skapad av stjärnstoft!


KramEtt samtal mellan Någon och Ingen

LisaEir-Reflexioner Posted on Fri, September 16, 2016 12:15:01

Att tänka kan vara kul och ibland ploppar de mest lustiga tankar upp.
Som denna om Ingen och Någon.

Hej, vad heter du? frågar Någon.

Jag heter Ingen, svarar Ingen. Vad heter du själv?

Jag heter Någon, svarar Någon artigt.

Så säg mig, säger Någon till Ingen, litar du på mig?

Jadå absolut, svarar Ingen.

Så litar Ingen på Någon. Då kan man ju undra,
ljuger Någon eller Ingen? Eller finns kanske rent av inte Någon eller Ingen och om någon inte finns hur kan då någon prata med ingen?

Jaha, det där är En tanke så
god som någon som man kan ha så där en helt vanlig torsdagskväll
i mitten av september.

Ha dé! KramIbland…

LisaEir-Reflexioner Posted on Mon, April 18, 2016 11:15:59

Ibland går tiden utan att man egentligen riktigt hänger med bara för att man egentligen inte riktigt vill hänga med den. Kan man stanna den en stund?

Klicka på bilden och lyssna på
This Old Dark Machine med James Vincent McMorrow
(länken öppnas i nytt fönster)
Girighet-Greed

LisaEir-Reflexioner Posted on Fri, January 08, 2016 13:10:53

Girighet är en känsla med oerhört destruktiv kraft!

Girighet är inget annat än ett enormt över allt genomträngade behov av makt och ägande.
Girighet är en synnerligen stark känsla av att vilja ha och att förvärva det utan hänsyn till något eller någon annan än sig själv och att tillfredsställa sina egna behov.
Girighet kommer troligen från en djup inre rädsla och ett behov av att skydda sig.

Ingen vill väl egentligen kallas girig och självisk! Då är det enklare för samvetet att välja att blunda.

Var och en av oss som bor på Jorden har både rättigheter och skyldigheter. En viktig skyldighet gentemot Jorden och livet här är att göra sitt bästa för att skydda och ta hand om. Ju fler som tar sitt personliga ansvar för vårt gemensamma hem här i universum desto bättre kommer detta hem att bli. Och det kommer att frodas i liv och välstånd till glädje för alla som lever här nu och i många många generationer framöver.

Vi har intelligensen, vi har kunskapen….varför har vi då inte förmågan att se bortom vår egen lilla personliga människosfär och istället använda allt vårt kunnande och vår intelligens till något gott för alla och allt som lever och bor här?

Tänk med hjärna, hjärta och ett med öppet sinne utan rädsla för det som är okänt.

Att vara girig är ok så länge ingen eller inget annat får betela priset för ens girighet.

Greed is an emotion of immensely destructive force!

Greed is nothing more than a huge over all powering need of power and ownership.
Greed is a very strong sense of wanting and acquiring without regard for anything or anyone other than oneself and to satisfy the own needs.
Greed probably comes from an inner emotion of deep fear and a need of protecting oneself.

No one would really want be called greedy and selfish! Then it is easier for the conscience to choose to ignore.

Each of us living on Earth has both rights and responsibilities. An important duty towards the Earth and life here is doing our best to protect and take care of. The more people who take personal responsibility for our common home here in the universe, the better this home will be. And it will thrive in life and prosperity for the benefit of all who live here now and for many generations to come.

We have the intelligence, we have the knowledge …. why do we not have the ability to see beyond our own little personal human sphere and instead use all our knowledge and intelligence to something good for everyone and everything that lives and live here?

Think of the brain, heart and an open mind without fear of what is unknown.

To be greedy is ok as long as no one or nothing has to pay the prize for your greed!

By:Höstdagjämningen

LisaEir-Reflexioner Posted on Wed, September 23, 2015 14:25:13

Höstdagjämningen inträffar
när solskivans centrum passerar gränsen mellan norra och södra
himmelssfären det vill säga passerar himmelsekvatorn. Punkten på
himmelsekvatorn där passagen sker kallas höstdagjämningspunkten.

Vid höstdagjämningen är natten nästan lika lång som
dagen överallt på jordytan. Att dagen ändå fortfarande är något
längre beror på horisontalrefraktion, en optisk effekt som kröker
horisonten, samt på gryning och skymning

I min del av världen
(Skandinavien) infaller höstdagjämningen kl: 08.21 den 23
september.

Höstdagjämningen är inte en dag, utan en
ögonblicklig händelse.
Den inträffar vid en bestämd tidpunkt,
vid olika klockslag på skilda ställen på jorden beroende på i
vilken tidszon man befinner sig. På grund av skottårscykeln
varierar tidpunkten för höstdagjämningen, varför den på norra
halvklotet kan inträffa antingen den 22 eller 23 september.

Klicka
på bilden för att lyssna till den vackra musiken Mabon av Lisa
Thiel

Youtubelänk. Öppnas i nytt fönster


Autumnal
Equinox
occurs when the center of the face of the sun crosses the border between the
northern and southern celestial sphere, that is, passing the celestial
equator. The point on the celestial equator, where the passage takes place is called the Autumnal Equinox.

At the autumnal equinox, the night is almost as long as the day everywhere on earth. That the day still remains somewhat longer depends on the horisontal refraktion, an optical effect curving the horizon, and at dawn and dusk

In my part of the world (Scandinavia) autumnal equinox occurs at: 8:21 on 23 September.

The autumnal equinox is not a day, it is an instantaneous event.
It occurs at a particular time, which is different at different places on Earth, depending on which time zone you are in. Because of the leap year cycle vary the time of the autumnal equinox, which
is why the northern hemisphere equinox may occur either on 22 or 23 September.

Click on the image above to listen to the beautiful music for Mabon by Lisa Thiel

Youtube link. Opens in new window

With love to all and a wish of a beautiful autumn. Stay true to yourself !Pentagram

LisaEir-Reflexioner Posted on Mon, June 22, 2015 13:29:29

Lite om pentagrammet. Dess
symbolik och historia.

Den ursprungliga
betydelsen av pentagrammet har sedan länge gått förlorad kan det
ibland verka som.
De flesta dömer på förhand ut både symbolen och dess bärare på grund
av antaganden och fördomar. Få tar sig tid att reda ut vad som
verkligen gäller.

Pentagrammet är kanske en av de mest
missförstådda symbolerna i mänsklighetens historia. Denna
uråldriga symbol har använts av hedningar, förkristna, kristna,
judar och Wiccans som en positiv symbol för ljus och kärlek.

Pentagrammet har länge ansetts vara ett potent skydd mot det
onda, som skyddar bäraren och hemmet.

Pentagrammet i upprätt
läge har alltid setts som en symbol för ljus och skydd.
Det var
först på 1800-talet som det inverterade pentagrammet ( upp och
nervänd stjärna med uddarna uppåt) började att förknippas med
mörker.

Historia:

Pentagrammet
är en av de mest långlivade symbolerna i mänsklighetens historia.
Den tidigaste kända användningen av pentagrammet är runt 5500 år
gammalt. Det går tillbaka till tiden för Uruk i det kaldeiska Ur i
antikens Mesopotamien.
Pentagrammet konstaterades på fragment av
trasiga keramik som hade skrift av de tidigast kända skriftspråket.

I senare perioder av mesopotamisk konst, var pentagrammet använt
i kungliga inskriptioner som en symbol för imperialistisk makt som
sträcker sig ut till “de fyra hörnen av världen”.
Pentagrammet
finns i många forntida kulturer såsom Indien, Kina, Grekland,
Egypten, Babylon och mayafolket i Centralamerika. Varje kultur har
sin egen symbolik förknippad med de fem punkterna.

De fem elementen:

Oftast
representerar pentagrammets fem spetsar de fem elementen.
Den
översta spetsen står för ljuset eller om man så vill anden, det
högre jaget, själen. De två som pekar utåt representerar luft och
vatten och de nedersta “benen” representerar eld och jord

De fem spetsarna går runt Grams poäng. Ordet härstammar
avgörande från denna femte elementet – anden. Om man går i en bana
omkring pentagramet är elementen placerade i ordning efter
densitet(täthet) – ande, eld, luft, vatten, jord. Jord och eld är
basala, fasta; luft och vatten är fria, flyter.

Öppet och inneslutet
pentagram:

Ett pentagram kan vara öppet, utan en
omgivande cirkel. Detta är den aktiva formen. Den symboliserar ett
utgående av sig själv, förberedd för kontakt, medvetenhet,
aktivitet. Den som bär ett öppet pentagram måste vara fysiskt
medveten om faran med vassa spetsar sticker i huden emellanåt.
Som
en hednisk symbol representerar det öppna pentagrammet en öppen,
aktiv strategi.

En cirkel runt en pentagram håller inne och
skyddar. Cirkeln symboliserar evighet och oändlighet, cykler i livet
och naturen. Cirkeln rör vid all fem spetsarna och indikerar att
anden, jord, luft, vatten och eld är alla i kontakt med
varandra.

Det inringade pentagrammet är den passiva formen
och innebär andlig inneslutning av den magiska cirkeln och det
personliga, den individuella naturen hos den hedniska religiösa
vägen, dess icke-värvande karaktär.

Med kunskap fördriver vi fördomar och rädslor.

LisaEirSommarsolståndet-Summer solstice

LisaEir-Reflexioner Posted on Sun, June 21, 2015 10:01:57

Wishing everyone a magical Litha – Enjoy the light –
Sommarsolståndet -Litha- infaller i år den 21 juni –
The summer solstice -Litha- occurs this year on June 21st –

LITHA
20-23 Juni Midsommar-Sommarsolståndet
(In Eng. scroll down)

Litha
är firandet av sommarsolståndet. Solståndet när solen är på sin
högsta punkt. Det är årets längsta dag och den stund på året då
dag och natt är lika långa.

Midsommar
har urgamla anor i Norden. Redan på forntiden var årets längsta
dag en viktig högtid. Vi firar sommarens återkomst, fruktbarheten,
mystiken och kärleken.

Midsommar
är en eldfest. Elden står för den eldiga solen. Solen har nått
sin högsta punkt och dag och natt är nu lika långa och mörkret
börjar sakta återvända. Växtligheten står i sin höjdpunkt.

Litha
är, precis som Samhain, en tid för spådom då slöjan mellan
världarna är som tunnast. Det är därför ingen slump att man på
Midsommarnatten ska plocka sju blommor för att sedan drömma om och
locka till sig sin kommande man. Detta är en tid för kärlek, magi
och spådom.

Man
tände också eldar för att hedra solen denna solhögtid. Saxerna
började med denna tradition som vi nordbor gärna efterkom då vi
välkomnade ljuset och värmen. Återigen, såsom vid
Valborgsmässoafton, Belthane, så hoppar vi över elden, nu för att
både fylla oss med kraft och för att bränna bort det som vi inte
behöver.

Älvor,
jordandar och feer är enligt tradition extra aktiva vid Litha och om
man hittar ett druidägg så ska man spara det så får man extra
tur, insikt och synskhet. Ett druidägg är en orm som rullat ihop sig
kvällen före Lithaafton och blivit en rund sten.

Klicka på bilden här nedanför för att komma till –
Lisa Thiel – Litha (Summer Solstice Song)
Sidan öppnas i nytt fönster
Click on the picture above to come to
Lisa Thiel – Litha (Summer Solstice Song)

Page opens up in new window.

Litha is the celebration of the summer solstice. Solstices when the sun is at its highest point. It is the longest day of the year and it is the time of year when day and night are of equal length.

Midsummer has an ancient history in the Nordic countries. Already in ancient times was the longest day is an important celebration. We celebrate summer’s return, fertility, mystery and love.

Midsummer is a fire fest. The fire stands for the fiery sun. The sun has reached its highest point, and day and night are now the same length and the darkness begins to slowly return. The vegetation is in its peak.

Litha is just as Samhain, a time for divination when the veil between the worlds are at its thinnest. It
is therefore no coincidence that on Midsummer Night we pick seven
flowers to put under the pillow and dream about and attract a future husband. This is a time for love, magic and divination.

We also lit bonfires in honor of the sun this celebration to the sun. Saxons began with this tradition that we northerners gladly complied as we welcomed the light and heat. Again, as in the Walpurgis Night, Belthane, we jump over the fire to both fill us with power and to burn off what we do not need.

Fairies,
earth spirits and fairies are traditionally extra active at Litha and
if you find a druidägg so you should save it so you get extra lucky,
insight and clairvoyance. A druids egg is a snake which has curled it self up on curled the night before the evening of Litha and become a round stone.


With Love and Light and a wish of a beautiful and magical year to everyoneGlad Midsommar

LisaEir-Reflexioner Posted on Fri, June 19, 2015 11:22:45

Glad midsommar. Hoppas den blir fullkomligt underbar för varenda kotte 🙂

Klicka på kyssbilden för att komma till ny inspelning av en skön sommarlåt från 1967 😉

Happy midsummer. Hope it’ll be absolutely wonderful for all of you 🙂

Click on the kiss picture, it will take you to a new recording of a “groovy” summer tune from 1967;)

Med all min kärlekNext »