(Please scroll down for the English translation)

Högkänsliga pejlar in vågor i luften

Upp emot var femte person är en HSP – en highly sensitive
person. Psykologen Elaine Aron beskriver det som att man har en så
låg tröskel för sinnesintryck att det påverkar hela livet. Och
att känsligheten kan vara både en sårbarhet och en gåva.

Högkänsliga har ett rikt inre liv. Ett knoppande träd
kan ge dem ett lyckorus.

Högkänsliga personer antas vara födda med ett känsligare
nervsystem som gör att de tar in fler sinnesintryck. Den ökade
känsligheten kan både vara en tillgång och en belastning i livet.

”Högkänslighet” handlar inte om en personlighetsstörning –
eller en ny bokstavsdiagnos på ett sjukdomstillstånd. (förkortningen HSP används ofta för
högkänsliga personer). Högkänslighet är inte ett sjukdomstillstånd, det är ett personlighetsdrag, sådan man är “by design” så att säga.

 Högkänsliga personer löper en viss ökad risk att drabbas
av depression, ångest och andra stressrelaterade symtom. Fokuserar
man bara på de problem som högkänsligheten kan leda till, är det
lätt att misstolka den som ett slags sjukdomstillstånd.

Men högkänsligheten är ett personlighetsdrag. På samma sätt som vissa har utrustats med en ovanligt
hög ”gåsfaktor” som gör att de flesta motgångar rinner av,
påverkas andra människor extra mycket av såväl känslomässiga
som sensoriska sinnesintryck.

 Högkänsliga har inte utrustats med bättre näsor,
skarpare syn eller bättre hörsel. Däremot har de en lägre tröskel
för att ta in olika slags sinnesintryck och deras hjärnor bearbetar
informationen på ett djupare sätt. Ett sätt som kan liknas vid högkänsligheten hos de sorteringsmaskiner som används för
att dela in nyskördade apelsiner eller annan frukt efter storlek och
vikt.

Om de flesta människor delar in apelsinerna i fem olika
fack, använder en högkänslig person kanske 25 fack. Att sortera
all information så noggrant tar mycket psykisk kraft och får den
högkänslige inte tillräckligt mycket tid för återhämtning är
risken för ohälsa stor. Men det kan också vara fantastiskt att
uppleva tillvaron så nyansrik. Många har till exempel starka natur-
och konstupplevelser,

Källa: Elaine Aron

Har alltid undrat varför det verkar som att jag känner in mer
“i luften” så att säga än vad många andra verkar
göra. När jag hittade detta om HSP’s kändes det som om mycket plötsligt föll på plats./LE.S

Jag blev glad och förvånad när jag en dag snubblade över Elaine Arons
artiklar om sin forskning om högkänsliga personer. Glad för jag
fick så många frågor besvarade. Förvånad
eftersom jag varit helt omedveten om att jag var en av 15-20% av den
globala befolkningen.
Vi är olika men ändå lika. Är du som
jag? Är du också en högkänslig person?

Klicka på bilden här nedan för att komma till en svensk sida om
högkänslighet.

Öppnas i nytt fönster

Här hittar du också ett enkelt självtest.


Med all min kärlek

English Translation:

High sensitivity people can sense the airwaves.
Nearly every fifth person is a HSP – a highly sensitive person. Psychologist Elaine Aron describes it as having a low threshold for sensory impressions that it affects your whole life. And that the sensitivity can be both a vulnerability and a gift.

High-sensitivity persons has a rich inner life. A budding tree can give them an euphoria.
Highly sensitive people are believed to be born with a sensitive nervous system that enables them to take in more senses. The increased sensitivity can be both an asset and a burden in life.


“HIGH SENSITIVITY” is not about a personality disorder – or a new
letter diagnostics (acronym HSP often used for highly sensitive people).

Highly sensitive people are at a slightly increased risk of depression, anxiety and other stress related disorders. If you simply focus on the problems the high sensitivity can lead to, it is easy to misinterpret it as a kind of illness.

The high sensitivity is a personality trait. In the same way that some have been equipped with an unusually high
“goose factor” which allows most adversity runs off, other people have extra amounts of both emotional and sensory impressions.

High-sensitivities has not been equipped with better noses, sharper vision and better hearing. However, they have a lower threshold for taking in various impressions and their brains process information in a deeper way.
One way that can be compared to the high sesitivity of the machines used
to divide the freshly harvested oranges or other fruit by size and
weight.

If most people share the oranges into five different compartments, a highly sensitive person may be using 25 compartments. To
sort all information in such a way takes a lot of mental strength and if the high sensitive doesn’t get not enough time for recovery, the risk of illness
large.
But it can also be amazing to experience life as nuanced. Many HSpeople have such strong natural and artistic experiences.

Source: Elaine Aron

I myself have always wondered why it seems as if I sence
more ‘in the air’ so to speak, than what others seem to do.

I was pleased
and surprised when I one day stumbled across Elaine Aron’s articles about her
research on highly sensitive people. Glad because I got so many questions
answered, and it felt as if a huge weight suddenly disappeared
from my senses. Surprised because I was totally unaware that I was
one of 15-20% of the global population.
We are different yet equal.
Are you like me? Are you too an High sensitive person?

Click on the picture below to come to an English page about Highly
Sensitive Persons.
Opens in a new window

Here you will also find a short self test.


With all my Love

_________________________________________________________________